Na základe poverenia Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici číslo : 194-225/ 2015 zo dňa 27.1.2015 vykonávame školenia uchádzačov pre získanie odbornej pôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou (podľa §27 ods.2 písmeno b zákona č.58/2014Z.z. v znení neskorších predpisov) ako aj overenie odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou (podľa § 30 ods. 1 písmeno zákona č.58/2014 Z.z. znení neskorších predpisov). Uchádzač o odbornú spôsobilosť na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou musí vyplniť prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť z našej stránky.

K prihláške je potrebné pripojiť :

  • výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace ,
  • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace ,
  • overenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní ,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe.

Samotný kurz trvá 40 hodín (1 týždeň) . Po jeho absolvovaní nasleduje skúška, ktorá sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Všetky časti skúšky z odbornej spôsobilosti sa konajú v jeden deň.
V prípade, že uchádzač vykoná skúšku získa "Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušninami predmetmi a muníciou", ktoré má platnosť 5 rokov odo dňa jeho vydania a umožňuje mu zaobchádzať s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou v rozsahu svojej odbornosti (ako pomocník strel majstra, skladník skladu výbušnín, výbušných predmetov a pracovník výroby výbušnín).